Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. De algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Wire Up Media B.V., hierna te noemen: “WIRE UP MEDIA”, gevestigd te Amstelveen aan Maimonideslaan 34 (1186DV), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer: 78757398.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van WIRE UP MEDIA, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen “WIRE UP MEDIA”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Klant”.
2. In deze voorwaarden wordt onder Klant verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie WIRE UP MEDIA zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan WIRE UP MEDIA aanbiedingen/offertes richt en degene die aan WIRE UP MEDIA een opdracht verstrekt.
3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Het door de Klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Indien een aanbod van WIRE UP MEDIA wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van WIRE UP MEDIA, dan wel op het moment dat WIRE UP MEDIA met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Mondelinge afspraken binden WIRE UP MEDIA pas nadat deze schriftelijk door WIRE UP MEDIA zijn bevestigd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door WIRE UP MEDIA bindend.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van WIRE UP MEDIA zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 14 dagen, tenzij WIRE UP MEDIA binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij WIRE UP MEDIA reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, dan heeft WIRE UP MEDIA het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door WIRE UP MEDIA gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen en gewichten alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van WIRE UP MEDIA, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van WIRE UP MEDIA te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van WIRE UP MEDIA niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. WIRE UP MEDIA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5: UITVOERING OVEREENKOMST
1. WIRE UP MEDIA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WIRE UP MEDIA het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WIRE UP MEDIA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WIRE UP MEDIA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WIRE UP MEDIA zijn verstrekt, heeft WIRE UP MEDIA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4. WIRE UP MEDIA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WIRE UP MEDIA is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WIRE UP MEDIA kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door WIRE UP MEDIA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De Klant vrijwaart WIRE UP MEDIA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WIRE UP MEDIA toerekenbaar is. Indien WIRE UP MEDIA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden WIRE UP MEDIA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Klant in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WIRE UP MEDIA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WIRE UP MEDIA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 6: ZOEKMACHINE MARKETING & LINKBUILDING
1. De Klant verleent aan WIRE UP MEDIA voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de zoekmachine marketingcampagnes met betrekking tot de nader,schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites.
2. De Klant verleent aan WIRE UP MEDIA een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die WIRE UP MEDIA noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.
3. WIRE UP MEDIA zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van WIRE UP MEDIA over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes dienen rechtstreeks door de Klant, zonder tussenkomst van WIRE UP MEDIA, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine. WIRE UP MEDIA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Klant.
5. De Klant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. WIRE UP MEDIA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Klant.
6. WIRE UP MEDIA is niet verantwoordelijk voor schade kwesties aan de zijde van de klant.

ARTIKEL 7: AANPASSING OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WIRE UP MEDIA zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal WIRE UP MEDIA de Klant hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WIRE UP MEDIA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 8: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien WIRE UP MEDIA zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Wanneer WIRE UP MEDIA verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4. WIRE UP MEDIA is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant – vooruitbetaling of zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

ARTIKEL 9: VOORTGANG OVEREENKOMST
1. WIRE UP MEDIA kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van WIRE UP MEDIA niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is WIRE UP MEDIA gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: APPARATUUR, SOFTWARE
1. De Klant dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door WIRE UP MEDIA verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 11: HONORARIUM
1. WIRE UP MEDIA en de Klant kunnen een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.
3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is WIRE UP MEDIA bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een maand kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van WIRE UP MEDIA.
3. De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door WIRE UP MEDIA is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door WIRE UP MEDIA is aangegeven. De Klant zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van WIRE UP MEDIA.
4. De Klant is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Klant, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Klant aan WIRE UP MEDIA een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van WIRE UP MEDIA op volledige schadevergoeding conform de wet.
6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 13: KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WIRE UP MEDIA, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WIRE UP MEDIA in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal WIRE UP MEDIA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WIRE UP MEDIA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Klant op.
5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van WIRE UP MEDIA daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door WIRE UP MEDIA verleende diensten, rusten bij WIRE UP MEDIA. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door WIRE UP MEDIA verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om informatie verkregen van WIRE UP MEDIA openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door WIRE UP MEDIA.
3. Alle door WIRE UP MEDIA geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van WIRE UP MEDIA. Na afloop of opzegging van het contract kan WIRE UP MEDIA de Klant verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
4. De Klant vrijwaart WIRE UP MEDIA voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan WIRE UP MEDIA ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
5. WIRE UP MEDIA behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant bij derden terecht komt.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID
1. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Klant aan WIRE UP MEDIA in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal WIRE UP MEDIA steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. WIRE UP MEDIA is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Klant aan WIRE UP MEDIA onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Klant aan WIRE UP MEDIA niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
2. Iedere aansprakelijkheid van WIRE UP MEDIA alsmede van haar werknemers en de door WIRE UP MEDIA bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van WIRE UP MEDIA wordt uitgekeerd, inclusief het door WIRE UP MEDIA te dragen eigen risico.
3. In het geval de in artikel 15.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van WIRE UP MEDIA in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van WIRE UP MEDIA alsmede van haar werknemers en de door WIRE UP MEDIA bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte honorarium.
4. De Klant vrijwaart WIRE UP MEDIA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WIRE UP MEDIA toerekenbaar is.
5. WIRE UP MEDIA is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Klant verstrekte inlichtingen.
6. WIRE UP MEDIA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door WIRE UP MEDIA gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
7. WIRE UP MEDIA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Klant aan WIRE UP MEDIA verzonden (email)berichten WIRE UP MEDIA niet hebben bereikt.
8. WIRE UP MEDIA is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bij de Klant.
9. WIRE UP MEDIA is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Klant door derden zijn vervaardigd.
10. De aansprakelijkheid van WIRE UP MEDIA uit hoofde van deze overeenkomst is in ieder geval beperkt tot een bedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal in ieder geval niet meer bedragen dan het door WIRE UP MEDIA gefactureerde bedrag.
11. Adviezen die door WIRE UP MEDIA worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. WIRE UP MEDIA is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
12. WIRE UP MEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Klant of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
13. WIRE UP MEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
14. WIRE UP MEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
15. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door WIRE UP MEDIA geen enkele aansprakelijkheid genomen. WIRE UP MEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

ARTIKEL 16: BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WIRE UP MEDIA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Klant verricht de aan WIRE UP MEDIA verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan WIRE UP MEDIA heeft verstrekt. De Klant is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de Klant tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Klant bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van WIRE UP MEDIA op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5. WIRE UP MEDIA heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WIRE UP MEDIA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WIRE UP MEDIA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ARTIKEL 17: INCASSOKOSTEN
1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens WIRE UP MEDIA, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.
2. Indien WIRE UP MEDIA aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de vermelde percentages, dan is de Klant het meerdere eveneens aan WIRE UP MEDIA verschuldigd.
3. De Klant is voorts aan WIRE UP MEDIA alle door WIRE UP MEDIA gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij WIRE UP MEDIA in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

ARTIKEL 18: COMMUNICATIE
1. In het geval de Klant enig digitaal bericht aan WIRE UP MEDIA heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht WIRE UP MEDIA heeft bereikt indien de Klant een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Klant, door WIRE UP MEDIA verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door WIRE UP MEDIA gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van WIRE UP MEDIA het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Klant toegespitst advies betreft.
3. Totdat de Klant een adreswijziging aan WIRE UP MEDIA heeft bekend gemaakt, mag WIRE UP MEDIA erop vertrouwen dat de Klant bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

ARTIKEL 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. WIRE UP MEDIA behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens WIRE UP MEDIA heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Klant.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Klant slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval WIRE UP MEDIA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WIRE UP MEDIA vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De Klant is verplicht WIRE UP MEDIA terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 20: BUITENGEBRUIKSTELLING
1. WIRE UP MEDIA heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting aan WIRE UP MEDIA niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. WIRE UP MEDIA activeert het product en haar dienst zodra de Klant zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

ARTIKEL 21: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Indien WIRE UP MEDIA aan de Klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Klant gehouden het geleverde op verzoek van WIRE UP MEDIA binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien de Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft WIRE UP MEDIA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 22: OVERMACHT
1. In geval van overmacht is WIRE UP MEDIA bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden diens verplichtingen jegens WIRE UP MEDIA tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door WIRE UP MEDIA gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij WIRE UP MEDIA, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 23: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING
1. WIRE UP MEDIA is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
2. Bij overeenkomsten met een looptijd van één jaar of korter kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Klant een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, heeft WIRE UP MEDIA recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan WIRE UP MEDIA zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Klant.
4. WIRE UP MEDIA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst WIRE UP MEDIA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van WIRE UP MEDIA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is WIRE UP MEDIA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Voorts is WIRE UP MEDIA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WIRE UP MEDIA kan worden gevergd.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WIRE UP MEDIA op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien WIRE UP MEDIA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Indien WIRE UP MEDIA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is WIRE UP MEDIA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WIRE UP MEDIA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WIRE UP MEDIA zal WIRE UP MEDIA in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WIRE UP MEDIA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij WIRE UP MEDIA anders aangeeft.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WIRE UP MEDIA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WIRE UP MEDIA op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
13. Als een Klant wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is WIRE UP MEDIA hier niet toe verplicht. WIRE UP MEDIA heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Klant aansprakelijk voor de door WIRE UP MEDIA geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

ARTIKEL 24: GESCHILBESLECHTIGING EN TOEPASSELIJK RECHT
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen WIRE UP MEDIA en de Klant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Klant een niet in Nederland gevestigde partij is.
2. WIRE UP MEDIA blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen WIRE UP MEDIA en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Indien op de overeenkomst tussen WIRE UP MEDIA en de Klant een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 25: WIJZIGING VOORWAARDEN
WIRE UP MEDIA is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door WIRE UP MEDIA aan de Klant.